Toshiyuki Sakurai movie credits

is an anime/manga person
Urusei Yatsura 2: Beautiful Dreamer

Something strange is happening in Tomobiki. The school kids are furiously preparing for the student fair and yet...the day of the fair never arrives. Time seems to be standing still and the only people that question this state slowly begin to disappear one by one.

Characters:
Lum,
Ataru Moroboshi,
Shutaro Mendo,
Shinobu Miyake
Creators:
Mamoru Oshii,
Rumiko Takahashi,
Shichiro Kobayashi,
Kazuo Yamazaki,
Yuji Moriyama,
Hidenori Taga,
Junji Nishimura,
Hiroshi Hasegawa,
Shinji Kimura,
Hajime Kamegaki,
Hideyuki Motohashi,
Ichiro Itano,
Ken'ichi Okamoto,
Masahito Yamashita,
Michio Sato,
Mitsuko Nara,
Naoyuki Yoshinaga,
Shojuro Yamauchi,
Toshiyuki Sakurai,
Tsukasa Abe,
Tsukasa Tannai,
Yoshihisa Sakurai,
Hideki Araki,
Kenichi Chikanaga,
Kenichi Maejima,
Masakatsu Sasaki,
Masayuki Hiraoka,
Tetsuro Aoki,
Yasunao Aoki
Top Editors
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel