List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Shumon Miura
0
0
04/21/2009
Yuji Ikeno
0
0
04/21/2009
Taishi Murata Male
0
0
02/08/2013
Fumio Maezono
0
0
04/21/2009
Jiro Sayama
0
0
04/21/2009
Susumu Ginga
0
0
04/21/2009
Koji Ya-suda
0
0
04/21/2009
Kasei Matsubara
0
0
04/21/2009
Shigenori Kurii
0
0
04/21/2009
Shinji Ishihama
0
0
04/21/2009
Lucifer
0
0
04/21/2009
Masaji Maruyama
0
0
04/21/2009
Keiji Ishikawa
0
0
04/21/2009
Yumiko Oshima
0
0
04/21/2009
Yasushi Araki
0
0
04/21/2009
Akio Sato
0
0
04/21/2009
Osamu Momoi
0
0
04/21/2009
Puyo
0
0
05/11/2013
Kumiko Takizawa Female
0
0
07/31/2011
Koichi Sasaki
0
0
04/21/2009
Shinichi Kato
0
0
04/21/2009
Tsugenobu Kuma
0
0
04/21/2009
Michiru Yamazaki Female
0
0
12/04/2010
Atsushi Kisaichi Male
0
0
09/09/2010
Kazuya Hayashi
0
0
04/21/2009
Ryu Kaname Male
0
3
06/10/2012
Takehiro Kawabe
0
0
04/21/2009
Nanako Shunsai
0
0
04/21/2009
Maki Kusumoto
0
0
04/21/2009
Takuya Sato et al
0
0
04/21/2009
Katsu Hisamura
0
0
04/21/2009
Ku Hye Sun
0
0
02/06/2010
Toru Nagasuki
0
0
04/21/2009
Rod Willis
0
0
04/21/2009
Yusaku Aoi
0
0
04/21/2009
Kaoru Izumiguchi
0
0
04/21/2009
Kiharu Sato
0
0
04/21/2009
Mayumi Shintani Female
0
0
09/06/2009
Ed Chavez
0
0
09/27/2009
Keiji Kawanami
0
0
04/21/2009
Keiji Abe
0
0
04/21/2009
Yukizo Takagaki
0
5
04/21/2009
Hideo Makino
0
0
04/21/2009
Naoyoshi Kusaka
0
0
04/21/2009
Kimiko Saito Female
0
0
08/24/2010
Sukune Inugami
0
0
04/21/2009
Dwayne Alexander Smith Male
0
1
10/24/2008
Elmer Damaso Male
0
0
10/24/2008
Yuuka Nanri Female
0
0
05/31/2012
Sherry Lynn Female
0
0
09/09/2011
Atsushi Tamura Male
0
0
11/26/2011
Go Yasumoto
0
0
04/21/2009
Sonomi Makino
0
0
04/21/2009
Hiroshi Motohashi
0
0
04/21/2009
Kyosuke Usuta
0
0
04/21/2009
Takeshi Saito
0
0
05/12/2011
Yoshimitsu Shimoyama Male
0
0
04/29/2011
Shuuhei Sakaguchi Male
0
0
04/17/2011
Shigeo Endo
0
0
04/21/2009
Kahoru Sasajima Female
0
0
09/12/2010
Chigusa Ikeda Female
0
0
08/24/2010
Barbie Hsu
0
0
02/06/2010
Jessica Boone Female
0
0
10/13/2008
Mandy Clark Female
0
0
10/26/2009
Haruyuki Kawajima
0
0
04/21/2009
Wu Zun
0
0
02/06/2010
Emily Jenness Female
0
0
09/25/2011
Zenki Kitajima Male
0
0
05/31/2012
Rie Yamaguchi Female
0
0
05/22/2012
Ruri Asano Female
0
0
05/16/2012
Fumi Koyama Female
0
0
12/28/2011
Ayako Yoshitani Female
0
0
04/07/2012
Ichiro Dannohara
0
0
04/21/2009
Rondo Robe
0
0
04/21/2009
Yoshihito Murata
0
0
04/21/2009
Kwang-Hyun Kim Male
0
1
08/30/2011
Shinichi Shimizu
0
0
04/21/2009
Sumie Sakai
0
0
09/09/2010
TarĂ´ Yamaguchi Male
0
0
09/04/2010
Hiromi Nishikawa Female
0
0
08/24/2010
Tomoko Kaneda Female
0
0
08/10/2010
Kazuyuki Okase-ko
0
0
04/21/2009
Masahiro Takami
0
0
04/21/2009
Tetsu-aki Hagiwara
0
0
04/21/2009
Masaharu Amiya
0
0
04/21/2009
Chiaki Manabe
0
0
04/21/2009
Ulpio Minucci
0
0
04/21/2009
Ella Chen Female
0
0
02/06/2010
Ryouhei Nakao Male
0
0
06/16/2012
Masato Hisa
0
1
03/12/2014
Yoshihiro Tatsumi Male
0
3
03/12/2014
Tetsuya Bessho Male
0
0
03/12/2014
Eric Khoo Male
0
0
03/12/2014
Mike Wiluan Male
0
0
03/12/2014
Motoko Gollent Female
0
0
03/12/2014
Reiko Kiuchi Female
0
0
04/15/2014
Kanae Oki Female
0
0
04/16/2014
Hitoshi Bifu Male
0
0
04/17/2014
Shoko Takaku
0
2
04/29/2014
Shinta Sakayama
0
4
05/10/2014
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel