List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Paul Mercier Male
0
0
06/07/2011
Yuki Mirai
0
0
04/21/2009
Noboru Sanehara
0
0
04/21/2009
Bang Heads
0
0
04/21/2009
Shina Matsuoka
0
0
04/21/2009
Takashi Asakura
0
0
04/21/2009
Yoshito Machida
0
0
04/21/2009
Nanase Oka-wa
0
0
04/21/2009
Kazue Takahashi
0
0
02/16/2010
Ted Lewis Male
0
0
10/14/2010
Sanae Kobayashi Female
0
0
08/15/2010
Scudelia Electro
0
0
04/21/2009
Satoshi Isono
0
0
04/21/2009
Hiroshi Arakawa
0
0
04/21/2009
Jerry Yan Male
0
0
02/07/2010
Hiroshi Takeuchi
0
0
04/21/2009
Daisuke Moriyama
0
0
04/21/2009
Ichiro Takagi
0
0
04/21/2009
Hideko Yoshida
0
0
04/21/2009
Rei Tachibana
0
0
04/21/2009
John Eric Seward
0
0
04/21/2009
Masa-ru Yamamoto
0
0
04/21/2009
Toshiyuki Kobaya-shi
0
0
04/21/2009
Hiroshi Matsuyama
0
0
09/15/2012
Vanilla Female
0
0
10/02/2011
Naruhito Sunaga
0
0
04/21/2009
Kazuki Miyatake
0
0
04/21/2009
Ryoei Tsukimura
0
0
04/21/2009
Sanrio Eiga
0
0
04/21/2009
Nippon Soft System
0
0
04/21/2009
Nobuhiro Soda
0
0
04/21/2009
Yasuo Komatsuzaki
0
0
04/21/2009
Azuma Tachibana
0
0
04/21/2009
Toshio Takagi
0
0
04/21/2009
Nagisa Miyazaki
0
0
04/21/2009
Masahiro Mori
0
0
06/23/2012
Yuuichi Ishigami Male
0
0
12/31/2010
Takumi Tsukasa
0
0
04/21/2009
Hiroyoshi Sugawara
0
0
04/21/2009
Satoru Irizuki
0
0
04/21/2009
Koichi Chiaki
0
0
04/21/2009
Tsutomu Kaneko
0
0
04/21/2009
Yoshimichi Nitta
0
0
04/21/2009
Yasuhiro Muramatsu
0
0
04/21/2009
Tadami Komura
0
0
04/21/2009
Kazuaki Yoshinaga
0
0
04/21/2009
Fumitomo Kizaki
0
0
04/21/2009
Toshihiko Kudo
0
0
04/21/2009
Natsue Yoguchi
0
0
04/21/2009
Eiji Kawamura
0
0
04/21/2009
Hiroki Nakajima
0
0
04/21/2009
Shumon Miura
0
0
04/21/2009
Yuji Ikeno
0
0
04/21/2009
Taishi Murata Male
0
0
02/08/2013
Fumio Maezono
0
0
04/21/2009
Jiro Sayama
0
0
04/21/2009
Susumu Ginga
0
0
04/21/2009
Koji Ya-suda
0
0
04/21/2009
Kasei Matsubara
0
0
04/21/2009
Shigenori Kurii
0
0
04/21/2009
Shinji Ishihama
0
0
04/21/2009
Lucifer
0
0
04/21/2009
Masaji Maruyama
0
0
04/21/2009
Keiji Ishikawa
0
0
04/21/2009
Yumiko Oshima
0
0
04/21/2009
Yasushi Araki
0
0
04/21/2009
Akio Sato
0
0
04/21/2009
Osamu Momoi
0
0
04/21/2009
Kumiko Takizawa Female
0
0
07/31/2011
Koichi Sasaki
0
0
04/21/2009
Shinichi Kato
0
0
04/21/2009
Tsugenobu Kuma
0
0
04/21/2009
Michiru Yamazaki Female
0
0
12/04/2010
Atsushi Kisaichi Male
0
0
09/09/2010
Kazuya Hayashi
0
0
04/21/2009
Ryu Kaname Male
0
3
06/10/2012
Takehiro Kawabe
0
0
04/21/2009
Nanako Shunsai
0
0
04/21/2009
Maki Kusumoto
0
0
04/21/2009
Takuya Sato et al
0
0
04/21/2009
Katsu Hisamura
0
0
04/21/2009
Ku Hye Sun
0
0
02/06/2010
Toru Nagasuki
0
0
04/21/2009
Rod Willis
0
0
04/21/2009
Yusaku Aoi
0
0
04/21/2009
Kaoru Izumiguchi
0
0
04/21/2009
Kiharu Sato
0
0
04/21/2009
Mayumi Shintani Female
0
0
09/06/2009
Ed Chavez
0
0
09/27/2009
Keiji Kawanami
0
0
04/21/2009
Keiji Abe
0
0
04/21/2009
Yukizo Takagaki
0
5
04/21/2009
Hideo Makino
0
0
04/21/2009
Naoyoshi Kusaka
0
0
04/21/2009
Kimiko Saito Female
0
0
08/24/2010
Sukune Inugami
0
0
04/21/2009
Dwayne Alexander Smith Male
0
1
10/24/2008
Elmer Damaso Male
0
0
10/24/2008
Yuuka Nanri Female
0
0
05/31/2012
Sherry Lynn Female
0
0
09/09/2011
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel