List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Takashi Shiokawa
6
0
04/21/2009
Haruo Sotozaki
6
0
04/21/2009
Toshiko Baba
6
0
12/21/2011
Yoichiro Yoshikawa
6
0
11/06/2011
Koji Ueda
6
0
10/31/2011
Satoshi Kuwahara Male
6
0
06/21/2012
Yoshimi Narita
6
0
10/02/2011
Mamoru Miyano Male
6
0
08/10/2013
Hiroshi Ogawa Male
6
0
08/10/2013
Richard Epcar Male
6
0
10/02/2013
Grey Delisle Female
6
0
09/26/2013
Kevin Michael Richardson Male
6
0
10/01/2013
Minoru Maeda Male
6
0
01/05/2014
Miyuki Sawashiro Female
6
0
01/06/2014
Kenji Nagasaki
6
0
01/26/2014
Tony Taka Male
6
0
12/08/2014
Mamoru Oshii Male
6
1
02/25/2015
Mitsuo Hashimoto
6
0
03/04/2015
Namaniku ATK
6
15
03/04/2015
Kei Haneoka
5
0
02/22/2013
Mariko Oka
5
0
02/22/2013
Natsumi Takamori Female
5
0
02/05/2013
Aimi Terakawa Female
5
0
03/21/2013
Yukari Tamura Female
5
0
06/04/2013
Toshihiro Hirano
5
0
08/06/2012
Toshio Masuda Male
5
0
11/10/2012
Atsushi Waka-bayashi
5
0
02/12/2012
Takayuki Inagaki Male
5
0
02/08/2013
Nobutoshi Ogura
5
0
10/23/2012
Kazuhiro Arai Male
5
0
05/15/2012
Iku Suzuki Male
5
0
08/20/2012
Hiroyuki Hata
5
0
03/06/2012
Takami Akai Male
5
0
08/08/2011
Kazuaki Mori
5
0
08/31/2012
Munehisa Sakai Male
5
0
07/20/2011
Junji Shimizu Male
5
0
08/09/2011
Hisashi Kagawa
5
0
12/04/2011
Shigeyuki Miya
5
0
01/30/2013
Yusaku Saotome
5
0
06/04/2012
Takenori Kawada
5
0
04/21/2009
Shinichiro Minami
5
0
12/21/2011
Hideyuki Motohashi
5
0
05/15/2012
Junji Nishimura Male
5
0
02/21/2013
Keiichiro Mochizuki
5
0
06/04/2012
Soichi Masui Male
5
0
10/28/2009
Kazuo Otani
5
0
09/29/2012
Shinji Ochi
5
0
04/21/2009
Yuichi Tanaka
5
0
02/23/2012
Hideki Futamura Male
5
0
09/13/2012
Susumu Nishizawa Male
5
0
11/03/2012
Susumu Hirasawa Male
5
0
02/28/2012
Kazuaki Morita
5
0
12/15/2011
Tamiki Wakaki Male
5
11
09/19/2012
Shinsuke Terasawa
5
0
08/31/2012
Shoji Meguro
5
0
12/15/2011
Tahiko Kimura
5
0
07/27/2010
Masahiko Murata
5
0
02/23/2012
Junichi Watanabe Male
5
0
12/28/2012
Yasushi Hirano
5
0
10/22/2011
Shigenori Soejima Male
5
0
12/15/2011
Carl Macek Male
5
0
05/24/2011
Yasutomo Yamada
5
0
05/01/2010
Haruka Ogataya
5
0
05/01/2010
Noriyoshi Matsuura
5
0
10/24/2012
Kiyoteru Hanada
5
0
04/14/2010
Tomoki Kobayashi
5
0
11/02/2009
John Burgmeier Male
5
0
11/22/2009
Takako Shimizu Female
5
0
01/08/2013
Kazu Yokota
5
0
01/13/2012
Nobuto Akada
5
0
04/21/2009
Kazuo Watanabe
5
0
10/16/2011
Hideki Kakinuma
5
0
12/20/2011
Hideki Takayama
5
0
04/21/2009
Itsuro Kawasaki
5
0
08/13/2011
Satoshi Dezaki
5
0
06/22/2012
Mayumi Watanabe
5
0
04/21/2009
Atsuko Sasaki
5
0
04/21/2009
Yoshiki Yamakawa
5
0
04/03/2012
Yoshiaki Ito
5
0
02/14/2012
Junichi Takaoka
5
0
10/10/2011
Hiromichi Matano
5
0
12/02/2011
Shinji Shimizu
5
0
04/21/2009
Koichi Horikawa
5
0
02/05/2012
Yoshitomo Yonetani
5
0
03/27/2013
Yasuhiro Aoki
5
0
04/21/2009
Mineo Fuji
5
0
06/15/2012
Hiroki Shibata
5
0
07/28/2011
Yuuji Kumazawa
5
0
07/28/2013
Daisuke Hirakawa Male
5
0
08/10/2013
Tsubasa Yonaga Male
5
0
07/21/2014
Tatsuhisa Suzuki Male
5
0
03/21/2015
Nobunaga Shimazaki Male
5
0
08/10/2013
Naohito Takahashi
5
1
08/26/2013
Masamune Shirow Male
5
19
11/08/2013
Aqua Timez
5
0
11/26/2013
Jim Miller Male
5
0
01/01/2014
Masamichi Amano
5
0
01/03/2014
Iwao Teraoka
5
0
01/04/2014
Ichiro Itano Male
5
0
02/28/2014
Kazunori Ito Male
5
0
09/17/2014
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel