List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Yasuaki Yoshino
0
0
04/21/2009
Yasuo Ishikawa
0
0
04/21/2009
Eiji Tamura
0
0
04/21/2009
Mi-tsuya Suenaga
0
0
04/21/2009
Toshihiro Nakashima
0
0
04/21/2009
Kanaka Kondou Female
0
0
06/10/2012
Shinichi Yoshikawa
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Okawa
0
0
04/21/2009
Tadashi Hirota
0
0
04/21/2009
Kazuhiro Tanaka
0
0
04/21/2009
Shigeru Kohama
0
0
04/21/2009
Megumi Watanabe
0
0
04/21/2009
Nobuhito Akada
0
0
04/21/2009
Shigenori Kanatsu
0
0
04/21/2009
Kazuya Fujimoto
0
0
04/21/2009
Itoh Sei
0
9
03/22/2013
Hisashi Sugai
0
0
04/21/2009
Takaro Kawaguchi
0
0
04/21/2009
Terebi Doga
0
0
04/21/2009
Rei Nekojima
0
0
04/21/2009
Katsumata Kanezawa
0
0
04/21/2009
Yu Kawanabe
0
0
04/21/2009
Fumitoshi Kizaki
0
0
04/21/2009
Shikichi Ohashi
0
0
04/21/2009
Toshihiko Fujisawa
0
0
04/21/2009
Tsunehiro Okaseko
0
0
04/21/2009
Morio Kita
0
0
04/21/2009
Haruka Sakurai
0
0
04/21/2009
Fumio Saikiji
0
0
04/21/2009
Yutaka Omatsu
0
0
04/21/2009
Akira Miyata
0
0
04/21/2009
Osamu Uemura
0
0
04/21/2009
Naoto Takahashi
0
0
04/21/2009
Masamichi Nomura
0
0
04/21/2009
Mitsuo Chahata
0
0
04/21/2009
Yoshihiko Yamatani
0
0
04/21/2009
Junzo Tashiro
0
0
04/21/2009
Eiichi Tachi
0
0
04/21/2009
Kaori Yamagata Female
0
0
06/08/2010
Hiroaki Jinno
0
0
04/21/2009
Hiroki Narimiya
0
0
02/06/2010
Shigeru Yamazaki
0
0
04/21/2009
Hiromi Yokoyama
0
0
04/21/2009
Tsutomu Fujita
0
0
04/21/2009
Yasuko Hoshigawa
0
0
04/21/2009
Masanori Sasamichi
0
0
04/21/2009
Yuuna Inamura Female
0
0
05/17/2010
Shigeyuki Iwashita
0
1
08/20/2013
Wil Wheaton Male
0
0
08/20/2013
Ayumu Miyahara
0
1
08/20/2013
TOSHI
0
2
08/20/2013
Jun Sadogawa Male
0
1
08/20/2013
Genevieve Simmons Female
0
0
08/25/2013
Rei Mochizuki
0
0
08/25/2013
Sachi Kokuryu
0
0
08/25/2013
Miki Yoshikawa Female
0
9
08/27/2013
Tooru Sakurai Male
0
0
08/28/2013
Kenji Akahoshi
0
2
09/01/2013
Izuru Yumizuru
0
3
09/01/2013
William Knight Male
0
0
09/03/2013
Inori Minase
0
0
09/03/2013
Cristina Valenzuela Female
0
0
09/06/2013
Jerry Russell Male
0
0
09/07/2013
Ryo Tanaka
0
0
04/21/2009
Joe Romersa
0
0
09/09/2010
Nobuteru Tanaka
0
0
04/21/2009
Noritaka Suzuki
0
0
04/21/2009
Michi-ru Shimada
0
0
04/21/2009
Takanori Onosaki
0
0
04/21/2009
Takuya Matsumura
0
0
04/21/2009
Katsumi Aodori
0
0
04/21/2009
Satoshi Kuzumoto
0
0
04/21/2009
Yuki Nagasaka
0
0
04/21/2009
Nobuhiko Sato
0
0
04/21/2009
Yoshihisa Okuno
0
0
04/21/2009
Tomohiko Takano
0
0
04/21/2009
Takashi Wata-nabe
0
0
04/21/2009
Shigeru Miyamoto
0
0
04/21/2009
Yuko Nakada
0
0
04/21/2009
Hironobu Kagoshima
0
0
04/21/2009
Shueisha
0
0
04/21/2009
Noburo Kimura
0
0
04/21/2009
Ichiro Tsukasa
0
0
04/21/2009
Te-tsuya Oishi
0
0
04/21/2009
Jiro Yoshino
0
0
04/21/2009
Sassai Ima
0
0
04/21/2009
Toshiko Uehara
0
0
04/21/2009
Tatsumi Masae
0
0
04/21/2009
Richie Zito
0
0
04/21/2009
Kazuo Matsubara
0
0
04/21/2009
Yuki Kobayashi
0
0
04/21/2009
Abito Torai
0
0
04/21/2009
Yoshinori Kasai
0
0
04/21/2009
Ma-saru Yamamoto
0
0
04/21/2009
Kazuhide Tominaga
0
0
04/21/2009
Toshiaki Kanbara
0
0
04/21/2009
Iwao Zumen
0
0
04/21/2009
Ka-tsuhiro Otomo
0
0
04/21/2009
Urahito Watanabe
0
0
04/21/2009
Yoshitaka Kono
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel