List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Yuki Miyata
0
0
04/21/2009
Ya-sunari Maeda
0
0
04/21/2009
Shinpei Tomo'oka
0
0
04/21/2009
Katsumi Itahashi
0
0
04/21/2009
Issei Takematsu
0
0
04/21/2009
Toshio Goto
0
0
04/21/2009
Mi-tsuo Hi-kabe
0
0
04/21/2009
Tomihiko Okubo
0
0
04/21/2009
Yukihiro Yokoyama
0
0
04/21/2009
Kazuhito Akiyama
0
0
04/21/2009
Junko Kimura
0
0
04/21/2009
Ayumi Tachihara
0
0
04/21/2009
Lun Hyung-jin
0
0
04/21/2009
Funki Porcini
0
0
04/21/2009
Kogi Okawa
0
0
04/21/2009
Takami Fujikawa
0
0
04/21/2009
Daisuke Yasaku
0
0
04/21/2009
Tsunta Kobayashi
0
0
04/21/2009
Yota Minagawa
0
0
04/21/2009
Hirokazu Endo
0
0
04/21/2009
Jingi Miyafuji
0
0
04/21/2009
Keiko Yoshimoto
0
0
04/21/2009
Masashi Ando
0
0
11/03/2012
Ryoji Fujiwara
0
0
04/21/2009
Yoshiaki Tsuhata
0
0
04/21/2009
Natsu Motoki
0
0
04/21/2009
Yoshihiko Shinozaki
0
0
04/21/2009
Atsushi Yamagata
0
0
04/21/2009
Hana Aoyama Female
0
0
11/27/2011
Sheila Nakajima
0
0
04/21/2009
Shi-genori Kurii
0
0
04/21/2009
Kiyoshi Harada
0
0
04/21/2009
Masato Nichiyoshi
0
0
04/21/2009
Katsu-hiko Takayama
0
0
04/21/2009
Ran Seki
0
0
04/21/2009
Seiko Taguchi
0
0
04/21/2009
Satoshi Nakamura
0
0
04/21/2009
Koretaku Kaneda
0
0
04/21/2009
Hiromasa Tani
0
0
04/21/2009
Mamoru Yakoshi
0
0
04/21/2009
Arimasa Ozawa
0
0
04/21/2009
Kimiyoshi Kibe Male
0
0
04/29/2011
Hirokazu Fuse
0
0
04/21/2009
Yoji Nishikawa
0
0
04/21/2009
Shinji Rannai
0
0
04/21/2009
Genkuro Shizuka
0
0
04/21/2009
Takeshi Nagai
0
0
04/21/2009
Hiroshi Nakano
0
0
04/21/2009
Midori Kusada
0
0
04/21/2009
Yoshinori Tokiya
0
0
04/21/2009
Fujino Sadohara
0
0
04/21/2009
Tsuyoshi Sasakawa
0
0
04/21/2009
Masashi Reishi
0
0
04/21/2009
Takafumi Hino
0
0
04/21/2009
Yasuaki Yoshino
0
0
04/21/2009
Yasuo Ishikawa
0
0
04/21/2009
Eiji Tamura
0
0
04/21/2009
Mi-tsuya Suenaga
0
0
04/21/2009
Toshihiro Nakashima
0
0
04/21/2009
Kanaka Kondou Female
0
0
06/10/2012
Shinichi Yoshikawa
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Okawa
0
0
04/21/2009
Tadashi Hirota
0
0
04/21/2009
Kazuhiro Tanaka
0
0
04/21/2009
Shigeru Kohama
0
0
04/21/2009
Megumi Watanabe
0
0
04/21/2009
Nobuhito Akada
0
0
04/21/2009
Shigenori Kanatsu
0
0
04/21/2009
Kazuya Fujimoto
0
0
04/21/2009
Itoh Sei
0
9
03/22/2013
Hisashi Sugai
0
0
04/21/2009
Takaro Kawaguchi
0
0
04/21/2009
Terebi Doga
0
0
04/21/2009
Rei Nekojima
0
0
04/21/2009
Katsumata Kanezawa
0
0
04/21/2009
Yu Kawanabe
0
0
04/21/2009
Fumitoshi Kizaki
0
0
04/21/2009
Shikichi Ohashi
0
0
04/21/2009
Toshihiko Fujisawa
0
0
04/21/2009
Tsunehiro Okaseko
0
0
04/21/2009
Morio Kita
0
0
04/21/2009
Haruka Sakurai
0
0
04/21/2009
Fumio Saikiji
0
0
04/21/2009
Yutaka Omatsu
0
0
04/21/2009
Akira Miyata
0
0
04/21/2009
Osamu Uemura
0
0
04/21/2009
Naoto Takahashi
0
0
04/21/2009
Masamichi Nomura
0
0
04/21/2009
Mitsuo Chahata
0
0
04/21/2009
Yoshihiko Yamatani
0
0
04/21/2009
Junzo Tashiro
0
0
04/21/2009
Eiichi Tachi
0
0
04/21/2009
Kaori Yamagata Female
0
0
06/08/2010
Hiroaki Jinno
0
0
04/21/2009
Hiroki Narimiya
0
0
02/06/2010
Shigeru Yamazaki
0
0
04/21/2009
Hiromi Yokoyama
0
0
04/21/2009
Tsutomu Fujita
0
0
04/21/2009
Yasuko Hoshigawa
0
0
04/21/2009
Masanori Sasamichi
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel