List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Takashi Takao
0
0
04/21/2009
Ichiro Wakabayashi
0
0
04/21/2009
Ichiro Ikeda
0
0
04/21/2009
Shoji Imai
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Kanno
0
0
04/21/2009
Mitsuo Jushibutsu
0
0
04/21/2009
Minoru Yamazaki
0
0
04/21/2009
Hiroki Tamaki
0
0
04/21/2009
Yoshio Ishihara
0
0
04/21/2009
Hiroshi Kojima
0
0
04/21/2009
Fuyumi Shirakawa
0
0
04/21/2009
Hirotoshi Hayasaka
0
0
04/21/2009
Kiriko Kubo
0
0
04/21/2009
Akihiko Hirama
0
0
04/21/2009
Masahiro Sato
0
0
04/21/2009
Mochitsugu Yoshida
0
0
04/21/2009
Kazuo Tomozawa
0
0
04/21/2009
Masao Nakajima
0
0
04/21/2009
Nobuyuki Hori
0
0
04/21/2009
Arashi Ishizu
0
0
04/21/2009
Shiro Amano
0
0
08/25/2010
Jim Meskimen Male
0
0
07/18/2012
Hideki Takahashi
0
0
08/13/2011
Shingo Kuwana
0
0
04/21/2009
Hirokazu Kobayashi
0
0
04/21/2009
Tokuyoshi Kawashima Male
0
0
11/16/2010
Chihiro Umehara
0
0
01/19/2012
Saori Higashi Female
0
0
09/12/2010
Tesshou Genda Male
0
0
08/10/2010
Takuo Sugiyama
0
0
04/21/2009
Hikaru Tojo
0
0
04/21/2009
Motoki Ueda
0
0
04/21/2009
Kazz Toyama
0
0
04/21/2009
Takao Yamazaki
0
0
04/21/2009
Sachiko Kojima Female
0
0
04/03/2013
Alyson Court Female
0
0
06/07/2011
Manabu Sakamaki Male
0
0
06/05/2012
Koutaro Nakamura Male
0
0
10/22/2011
Shogo Furuya
0
0
04/21/2009
Kousuke Okano Male
0
0
05/17/2010
Ali Kokmen
0
0
09/28/2009
Akio Ohtsuka Male
0
0
04/01/2010
Yumiko Shaku
0
0
04/24/2010
Elijah Wood Male
0
0
06/10/2012
Rumiko Tezuka
0
0
02/26/2010
Bum Kim Male
0
0
02/07/2010
Robert Napton
0
0
09/27/2009
Yorifusa Yama-guchi
0
0
04/21/2009
Ayumi Furuyama Female
0
0
09/16/2011
Shigenori Kumai
0
0
04/21/2009
Yuka Tamada
0
0
04/21/2009
Keiko Kawashima
0
0
04/21/2009
Taifu Sekimachi
0
0
04/21/2009
Mike Reynolds
0
0
04/21/2009
Takashi Yanase
0
0
04/21/2009
Shinya Taka-hashi
0
0
04/21/2009
Te-tsuro Aoki
0
0
04/21/2009
Kannosuke Uta
0
0
04/21/2009
Akiyoshi Hane
0
0
04/21/2009
Kyoko Kuriba-yashi
0
0
04/21/2009
Masashi Minamite
0
0
04/21/2009
Katsuhiro Tsuboiri
0
0
04/21/2009
Tatsuhito Kurashiki
0
0
04/21/2009
Takasuke Saito
0
0
04/21/2009
Sanae Chikanaga
0
0
04/21/2009
Morihisa Shibuya
0
0
04/21/2009
Katsuyuki Odera
0
0
04/21/2009
Gen Sawada
0
0
04/21/2009
Mitsutoshi Tokuyama
0
0
04/21/2009
Mitsuyoshi Yoneda
0
0
04/21/2009
Takashi Saijo
0
0
04/21/2009
Brian Paterson
0
0
04/21/2009
Koichiro Kameyama
0
0
04/21/2009
Nobuo Kyo Male
0
0
02/06/2010
Satoshi Yoshida
0
0
04/21/2009
Tatsushi Umegaki
0
0
04/21/2009
Masashi Komemura
0
0
04/21/2009
Seiji Kitara
0
0
04/21/2009
Manka Sen
0
0
04/21/2009
Emi Yabusaki Female
0
0
04/07/2012
Yoshiyuki Ohashi
0
0
04/21/2009
Tadayuki Hayashi
0
0
04/21/2009
Kirin Mori
0
0
04/21/2009
Kei Wakakusa
0
0
04/21/2009
Chito Kawauchi
0
0
04/21/2009
Masato Namiki
0
0
04/21/2009
Ayumi Karashima
0
0
04/21/2009
Toshiya Endo
0
0
04/21/2009
Moritada Matsumoto
0
0
04/21/2009
Haruka Kaio
0
0
04/21/2009
Seigi Matsumoto
0
0
04/21/2009
Masayuki Ojima
0
0
04/21/2009
Ura Sato
0
0
04/21/2009
Yoshikazu Okamoto
0
0
04/21/2009
Ka-tsumasa Kanezawa
0
0
04/21/2009
Nobuaki Shirai
0
0
04/21/2009
Jun Irigawa
0
0
04/21/2009
Hideaki Tsuruta
0
0
04/21/2009
Shigenori Imoto
0
0
04/21/2009
Yuji Tanabe
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel