List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Tetsuro Imazawa
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Nagashima
0
0
06/06/2011
Yoshio Kabashima
0
0
04/21/2009
Ayako Okina
0
0
04/21/2009
Haruo Osanai
0
0
04/21/2009
Toshiyuki Hirano
0
0
04/21/2009
Shinpei Wada
0
0
04/21/2009
Shino Takada
0
0
04/21/2009
Atsuhito Sugita
0
0
04/21/2009
Tatsuya Hiramatsu
0
0
04/21/2009
Kiyoshi Ohata
0
0
04/21/2009
Haruo Fuyuki
0
0
04/21/2009
Hideji Iguchi
0
0
04/21/2009
Kota Takeuchi
0
0
04/21/2009
Yoshiaki Takahashi
0
0
04/21/2009
Yoichi Masukawa Male
0
0
10/14/2010
Thibault Chatel
0
0
04/21/2009
Akiharu Ishii
0
0
05/11/2011
Masayoshi Yoshikawa
0
0
04/21/2009
Takeyoshi Hoguchi
0
0
04/21/2009
Noa Mi-saki
0
0
04/21/2009
Noboru Hirose
0
0
04/21/2009
Koji Tsunoda
0
0
04/21/2009
Akira Takada
0
0
04/21/2009
Lee Myung-jin
0
0
04/21/2009
Masaki Taihei
0
0
04/21/2009
Akemi Menda
0
0
04/21/2009
Touko Itou
0
0
04/07/2012
Shinobu Matsumoto Male
0
0
04/27/2013
Billy Goldenberg
0
0
04/21/2009
Tove Jansson
0
0
04/21/2009
Yutaka Tominaga
0
0
04/21/2009
Kentaro Nomoto
0
0
04/21/2009
Mari Iwata
0
0
04/21/2009
Hideo Okamoto
0
0
04/21/2009
Yoshitaka Kohno
0
0
04/21/2009
Shimao Kawanaka
0
0
04/21/2009
Junpei Takiguchi Male
0
0
08/30/2011
Norimasa Mayumi
0
0
04/21/2009
Nobuyasu Furukawa
0
0
04/21/2009
Yoshiaki Tsubata
0
0
04/21/2009
Haruo Okuwara
0
0
04/21/2009
Shozo Kubota
0
0
04/21/2009
Koji Nishimura
0
0
04/21/2009
Tai Fujimoto
0
0
04/21/2009
Chinatsu Hojo
0
0
04/21/2009
Toshihiro Ishikawa
0
0
04/21/2009
Masashi Handa
0
0
04/21/2009
Sumishi Aran
0
0
04/21/2009
Kinu Nishimura
0
0
04/21/2009
Mitsuharu Otani
0
0
04/21/2009
Haruo Mitsunami
0
0
04/21/2009
Yoshio Usuda
0
0
04/21/2009
Domu
0
0
04/21/2009
Ryukichi Takauchi
0
0
04/21/2009
Kazuaki Okamura
0
0
04/21/2009
Ryuzo Naka-nishi
0
0
04/21/2009
Nobuo Fujisawa
0
0
04/21/2009
Hiroshi Sato
0
0
04/21/2009
Peter Tchaikovsky
0
0
04/21/2009
Jim Wager
0
0
04/21/2009
Tohoku-shinsha
0
0
04/21/2009
Miyuki Takahashi
0
0
04/21/2009
Takashi Mitsui
0
0
04/21/2009
Haruro Suzuki
0
0
04/21/2009
Natsui Okamoto
0
0
04/21/2009
Shinji Ishidaira
0
0
04/21/2009
Masuji Kigami
0
0
04/21/2009
Mitsuhide Shimauchi
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Ishizuka
0
0
04/21/2009
Nobuyoshi Kondo
0
0
04/21/2009
Masaki Takei
0
0
04/21/2009
Wataru Kenmochi
0
0
04/21/2009
Mugi Kamio
0
0
04/21/2009
Osamu Totsuka
0
0
04/21/2009
Hidemi Kamata
0
0
04/21/2009
Tadamasa Yama-naka
0
0
04/21/2009
Sora Tokui Female
0
0
10/21/2012
Masashi Matsumoto
0
0
05/31/2012
Eitetsu Hayashi
0
0
10/12/2011
Kenji Teraoka Male
0
0
12/21/2011
Kazuo Sano
0
0
04/21/2009
Kanji Hara
0
0
04/21/2009
Shinji Araki
0
0
04/21/2009
Naoyuki Matsuura
0
0
04/21/2009
Yasuhiro Komatsuzaki
0
0
04/21/2009
Yuji Fusano
0
0
04/21/2009
Kazuhi-ko Udagawa
0
0
04/21/2009
Shinya Yamada
0
0
04/21/2009
Hiroshi Ishiodori
0
0
08/31/2012
Hidemi Kama
0
0
04/21/2009
Yoshimitsu Murayama
0
0
04/21/2009
Masanori Ishioka
0
0
04/21/2009
Michio Kondo
0
0
04/21/2009
Satoru Namekawa
0
0
04/21/2009
Mari Tominaga
0
0
04/21/2009
Daiki Nakamura Male
0
0
10/22/2011
Norio Kabeshima
0
0
04/21/2009
Hiroshi Yamanouchi
0
0
04/21/2009
Yoshimasa Suzuki
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel