List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Akira Suzuki
0
0
11/06/2012
Kazuo Kobayashi
0
0
04/21/2009
Tsutomu Kojima
0
0
04/21/2009
Chitose Mizuno
0
0
04/21/2009
Masa-ka-zu Iijima
0
0
04/21/2009
Kaworu Hirata
0
0
04/21/2009
Tomoyuki Miyata
0
0
04/21/2009
Atsuo Kurisawa
0
0
04/21/2009
Kiyoko Yamamoto
0
0
04/21/2009
Hiroshi Kagawa
0
0
04/21/2009
Ryoji Minami
0
0
04/21/2009
Takeshi Nagasawa
0
0
04/21/2009
Hideo Fukuzawa
0
0
04/21/2009
So Kikuchi
0
0
04/21/2009
Tomohiro Nishimura Male
0
0
10/14/2010
Saburo Nippori
0
0
04/21/2009
Tatsuo Suzuki
0
0
04/21/2009
Yuichiro Miyoshi
0
0
04/21/2009
Katsutoshi Nagasawa
0
0
04/21/2009
Isamu Imakake
0
0
04/21/2009
Hayato Nakata Male
0
0
12/15/2010
Brad MacDonald Male
0
0
05/16/2011
Masaaki Kawanami
0
0
04/21/2009
Osamu Nakamura
0
0
04/21/2009
Midori Uki
0
0
04/21/2009
Yuka Kudo
0
0
04/21/2009
Setsuko Shibuichi
0
0
04/21/2009
Tetsuya Aikawa
0
0
04/21/2009
Satoshi Kamimiya
0
0
04/21/2009
Masami Kurihara
0
0
04/21/2009
Kazunori Noguchi
0
0
04/21/2009
Hotaru Kawakami
0
0
04/21/2009
Kazushi Nomura
0
0
04/21/2009
Homei Tanabe
0
0
04/21/2009
Masunori Osawa
0
0
04/21/2009
Yutaka Oka
0
0
04/21/2009
Masamitsu Kudo
0
0
04/21/2009
Taeko Onuki
0
0
04/21/2009
Mayumi Seki
0
0
04/21/2009
Nippon Skyway
0
0
04/21/2009
Katsutaka Iizuka
0
0
04/21/2009
Rikizo Sekime
0
0
04/21/2009
Saburo Sakamoto
0
0
04/21/2009
Marina Ono Female
0
0
04/07/2012
Mike Smith
0
0
04/21/2009
Atsuji Kaneko
0
0
04/21/2009
Tomoyori Sasaki
0
0
04/21/2009
Yasuhisa Kato
0
0
04/21/2009
Mamoru Takeuchi
0
0
04/21/2009
Ryo Hanmura
0
0
04/21/2009
Yoko Hide
0
0
04/21/2009
Toei Video
0
0
04/21/2009
Joji Iida
0
0
04/21/2009
Shinichi Ushiyama
0
0
04/21/2009
Masaru Inoue
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Onuma
0
0
04/21/2009
Nippon Animation
0
0
04/21/2009
Kazuki Kuriyama
0
0
04/21/2009
Seiji Sasaki
0
0
04/21/2009
Leo Nishimura
0
0
04/21/2009
Kuniaki Hata-naka
0
0
04/21/2009
Shinichi Takahashi
0
0
04/21/2009
Hajime Takakuwa
0
0
04/21/2009
Hideaki Oroku
0
0
04/21/2009
Hiroko Sugii
0
0
04/21/2009
Takao Kogawa
0
0
04/21/2009
Kiyoshi Hashijo
0
0
04/21/2009
Tadaaki Yamazaki
0
0
04/21/2009
Shizuko Komooka
0
0
04/21/2009
Shinichi Tabe
0
0
04/21/2009
Kosuke Kanadome
0
0
04/21/2009
Shinsuke Kazato
0
0
04/21/2009
Yutaka Sunadori
0
0
04/21/2009
Yuichi Kimura
0
0
04/21/2009
Takashi Nakagawa
0
0
04/21/2009
Hiroshi Kamayatsu
0
0
04/21/2009
Tetsu-aki Imaizumi
0
0
04/21/2009
Marika Haneda
0
0
04/21/2009
Gaku Miyao
0
0
04/21/2009
Yutaka Hidaka
0
0
04/21/2009
Yasuyuki Shimizu
0
0
04/21/2009
Mizuki Sakisaka
0
0
04/21/2009
Tomohiko Sato
0
0
04/21/2009
Katsuhiko Taguchi
0
0
04/21/2009
Hanjin Animation
0
0
04/21/2009
Eiji Sato
0
0
04/21/2009
Hajime Ishimine
0
0
04/21/2009
Norio Hikone
0
0
04/21/2009
Taku Izumi
0
0
04/21/2009
Mima Yoshikawa
0
0
04/21/2009
Toshiyuki Yamazaki
0
0
04/21/2009
Kensei Date
0
0
04/21/2009
Kazumi Fukushima
0
0
04/21/2009
Takumi Manabe
0
0
04/21/2009
Yoshihiro Kunimoto
0
0
04/21/2009
Tomohiro Maruyama
0
0
04/21/2009
Toshiaki Matsushima
0
0
04/21/2009
Yasuyuki Mori
0
0
04/21/2009
Haruki Mino
0
0
04/21/2009
Yuzo Yamada
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel