List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Tamao Kunihiro
0
0
04/21/2009
Teppei Sato
0
0
04/21/2009
Takashi Namiki
0
0
04/21/2009
Sobei Amako
0
0
04/21/2009
Toshiaki Kawamura
0
0
04/21/2009
Tomomi Kyoda
0
0
04/21/2009
Sumiko Hayashi
0
0
04/21/2009
Mitsuo Hikabe
0
0
04/21/2009
Fusahito Nagaki
0
0
04/21/2009
Takako Omomori
0
0
04/21/2009
Masaaki Sugatani
0
0
04/21/2009
Mario Yaguchi
0
0
04/21/2009
Rokurota Makabe
0
0
04/21/2009
Jiro Tsujino
0
0
04/21/2009
Yukinobu Komori
0
0
04/21/2009
Tony Pope Male
0
0
12/28/2011
Tadakazu Iguchi
0
0
04/21/2009
Takeshi Hirota
0
0
04/21/2009
Yoshiaki Ka-wajiri
0
0
04/21/2009
Masuji Kinoue
0
0
04/21/2009
Keisuke Kinoshita
0
0
04/21/2009
Ichiro Yamamura
0
0
04/21/2009
Takashi Hayakawa
0
0
04/21/2009
Hidekazu Shimamura
0
0
04/21/2009
Nobuyuki Kondo
0
0
04/21/2009
Shima Namie
0
0
04/21/2009
Hisashi Mitsui
0
0
04/21/2009
Mayumi Hiroda
0
0
04/21/2009
Hiroko Seino
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Sasaki
0
0
04/21/2009
Noboru Yumejima
0
0
04/21/2009
Yuji Mukoyama
0
0
04/21/2009
Nozomu Aoki
0
0
04/21/2009
Masahiko Sato
0
0
04/21/2009
Noriko Nishimiya
0
0
04/21/2009
Michinori Nishino
0
0
04/21/2009
Ka-tsuhisa Yamada
0
0
04/21/2009
Yoshio Kuroda
0
0
04/21/2009
Yasuyuki Moto
0
0
04/21/2009
Shizuko Sumeoka
0
0
04/21/2009
Satomi Nakamura
0
0
04/21/2009
Tsuneo Mamiya
0
0
04/21/2009
Wataru Amano
0
0
04/21/2009
Kaname Sekiguchi
0
0
04/21/2009
Akira Suzuki
0
0
11/06/2012
Kazuo Kobayashi
0
0
04/21/2009
Tsutomu Kojima
0
0
04/21/2009
Chitose Mizuno
0
0
04/21/2009
Masa-ka-zu Iijima
0
0
04/21/2009
Kaworu Hirata
0
0
04/21/2009
Tomoyuki Miyata
0
0
04/21/2009
Atsuo Kurisawa
0
0
04/21/2009
Kiyoko Yamamoto
0
0
04/21/2009
Hiroshi Kagawa
0
0
04/21/2009
Ryoji Minami
0
0
04/21/2009
Takeshi Nagasawa
0
0
04/21/2009
Hideo Fukuzawa
0
0
04/21/2009
So Kikuchi
0
0
04/21/2009
Tomohiro Nishimura Male
0
0
10/14/2010
Saburo Nippori
0
0
04/21/2009
Tatsuo Suzuki
0
0
04/21/2009
Yuichiro Miyoshi
0
0
04/21/2009
Katsutoshi Nagasawa
0
0
04/21/2009
Isamu Imakake
0
0
04/21/2009
Hayato Nakata Male
0
0
12/15/2010
Brad MacDonald Male
0
0
05/16/2011
Masaaki Kawanami
0
0
04/21/2009
Osamu Nakamura
0
0
04/21/2009
Midori Uki
0
0
04/21/2009
Yuka Kudo
0
0
04/21/2009
Setsuko Shibuichi
0
0
04/21/2009
Tetsuya Aikawa
0
0
04/21/2009
Satoshi Kamimiya
0
0
04/21/2009
Masami Kurihara
0
0
04/21/2009
Kazunori Noguchi
0
0
04/21/2009
Hotaru Kawakami
0
0
04/21/2009
Kazushi Nomura
0
0
04/21/2009
Homei Tanabe
0
0
04/21/2009
Masunori Osawa
0
0
04/21/2009
Yutaka Oka
0
0
04/21/2009
Masamitsu Kudo
0
0
04/21/2009
Taeko Onuki
0
0
04/21/2009
Mayumi Seki
0
0
04/21/2009
Nippon Skyway
0
0
04/21/2009
Katsutaka Iizuka
0
0
04/21/2009
Rikizo Sekime
0
0
04/21/2009
Saburo Sakamoto
0
0
04/21/2009
Marina Ono Female
0
0
04/07/2012
Mike Smith
0
0
04/21/2009
Atsuji Kaneko
0
0
04/21/2009
Tomoyori Sasaki
0
0
04/21/2009
Yasuhisa Kato
0
0
04/21/2009
Mamoru Takeuchi
0
0
04/21/2009
Ryo Hanmura
0
0
04/21/2009
Yoko Hide
0
0
04/21/2009
Toei Video
0
0
04/21/2009
Joji Iida
0
0
04/21/2009
Shinichi Ushiyama
0
0
04/21/2009
Masaru Inoue
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Onuma
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel