List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Asami Yoshida Female
0
0
04/27/2013
Shinji Mizushima
0
0
04/21/2009
Yoshiki Shibata
0
0
04/21/2009
Narumi Kakinouchi
0
1
02/16/2013
Sadao Suzuki
0
0
04/21/2009
Hiroaki Kaneyama
0
0
04/21/2009
Kazuhiro Mori
0
0
04/21/2009
Akinobu Hane
0
0
04/21/2009
Sadaharu Nakamura
0
0
04/21/2009
Takashi Waguri
0
0
04/21/2009
Ya-sei Kobayashi
0
0
04/21/2009
Yoshiyuki Kato
0
0
04/21/2009
Toshimitsu Takeuchi
0
0
04/21/2009
Yuzuru Fujimoto Male
0
0
12/15/2010
Ryo Kanda
0
0
04/21/2009
Masakazu Yasumura
0
0
04/21/2009
Yamaguchi Shouhei Male
0
0
05/31/2012
Toshiyuki Machida
0
0
04/21/2009
Sho Tokimura
0
0
04/21/2009
Makio Matsushita
0
0
04/21/2009
Shuichi Miya-shita
0
0
04/21/2009
Hajime Ishigaki
0
0
04/21/2009
Fumio Ikeno
0
0
04/21/2009
Jiro Iwata
0
0
04/21/2009
Toshio Oka-zawa
0
0
04/21/2009
Haruhiko Kaido
0
0
04/21/2009
Yuji Fukawa
0
0
04/21/2009
Ryochi Yagi
0
0
04/21/2009
Kakiko Kakitsubata
0
0
04/21/2009
Yuji Hashimoto
0
0
04/21/2009
Mitsuru Sugiyama
0
0
04/21/2009
Robert Sherman
0
0
04/21/2009
Tsukasa Tannai
0
0
04/21/2009
TAKEO MIRATSU
0
0
12/04/2011
Masateru Tsuruoka
0
0
04/21/2009
Toru Nobuto
0
0
04/21/2009
Yoshiyuki Kishi
0
0
04/21/2009
Shigenori Yamauchi
0
0
04/21/2009
Keiji Michiyoshi
0
0
04/21/2009
Katsunori Ishida
0
0
04/21/2009
Kazuyuki Sakai
0
0
04/21/2009
Hiroshi Terajima
0
0
04/21/2009
Noboru Takano
0
0
04/21/2009
Cedric Hervert
0
0
04/21/2009
Koji Ueno
0
0
04/21/2009
Hiroki Ishikawa
0
0
04/21/2009
Nobuyuki Kishi
0
0
04/21/2009
Shoji Tajima
0
0
04/21/2009
Naoko Kuzumi
0
0
04/21/2009
Nanaba Sakai
0
0
04/21/2009
Hideo Okazaki
0
0
04/21/2009
Yumi Tamano
0
0
04/21/2009
Murase Ayumu Male
0
0
05/31/2012
Toshihide Takeuchi
0
0
04/21/2009
Masahiro Yokoyama
0
0
10/14/2011
Katsu-mi Hashimoto
0
0
04/21/2009
Noma Sabear
0
0
04/21/2009
Tetsu Isami
0
0
04/21/2009
Michi-ru Takeda
0
0
04/21/2009
Junpei Endou Male
0
0
04/24/2011
Yasuo Higuchi
0
0
04/21/2009
Hideo Nanbu
0
0
04/21/2009
Takuta Mizutani
0
0
04/21/2009
Tomomi Nobe
0
0
04/21/2009
Hirokazu Nunose
0
0
04/21/2009
Nao Tokimura
0
0
04/21/2009
Shoko Nakamoto
0
0
04/21/2009
Toshiki Hasegawa
0
0
04/21/2009
Toshiki Ishikawa
0
0
04/21/2009
Kume Issei
0
0
04/21/2009
Koichi Fujiwara
0
0
04/21/2009
Makoto Kawaguchi
0
0
04/21/2009
Katsu-hisa Ito
0
0
04/21/2009
Yoshinori Kaneda
0
0
04/21/2009
Romeo Muller
0
0
04/21/2009
Masao Oji
0
0
04/21/2009
Mitsuhiro Sakamaki Male
0
0
12/31/2010
Masayoshi Nakaya
0
0
04/21/2009
Koichi Taki
0
0
04/21/2009
Yasuo Kageyama
0
0
04/21/2009
Mika Takahashi
0
0
04/21/2009
0
0
04/21/2009
Masahiro Kanno
0
0
04/21/2009
Hikaru Arai
0
0
04/21/2009
Seiji Arihara
0
0
04/21/2009
Youn Sun-Kyu
0
0
04/21/2009
Kuniyoshi Hino
0
0
04/21/2009
Kanichi Kurita Male
0
0
10/06/2010
Mineo Maeda
0
0
04/21/2009
Naoki Sosaka
0
0
04/21/2009
Takafumi Hoshikawa
0
0
04/21/2009
Aritsune Toyoda
0
0
04/21/2009
Kei Ogura
0
0
04/21/2009
Ka-tsushige Hirata
0
0
04/21/2009
Yuji Kamizaki
0
0
04/21/2009
Satoshi Horiuchi
0
0
04/21/2009
Mi-tsue Ito
0
0
04/21/2009
Keisuke Morishita
0
0
04/21/2009
Masakazu Iijima
0
0
04/21/2009
Kimiharu Ono
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel