List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Katsu-mi Hashimoto
0
0
04/21/2009
Noma Sabear
0
0
04/21/2009
Tetsu Isami
0
0
04/21/2009
Michi-ru Takeda
0
0
04/21/2009
Junpei Endou Male
0
0
04/24/2011
Yasuo Higuchi
0
0
04/21/2009
Hideo Nanbu
0
0
04/21/2009
Takuta Mizutani
0
0
04/21/2009
Tomomi Nobe
0
0
04/21/2009
Hirokazu Nunose
0
0
04/21/2009
Nao Tokimura
0
0
04/21/2009
Shoko Nakamoto
0
0
04/21/2009
Toshiki Hasegawa
0
0
04/21/2009
Toshiki Ishikawa
0
0
04/21/2009
Kume Issei
0
0
04/21/2009
Koichi Fujiwara
0
0
04/21/2009
Makoto Kawaguchi
0
0
04/21/2009
Katsu-hisa Ito
0
0
04/21/2009
Yoshinori Kaneda
0
0
04/21/2009
Romeo Muller
0
0
04/21/2009
Masao Oji
0
0
04/21/2009
Mitsuhiro Sakamaki Male
0
0
12/31/2010
Masayoshi Nakaya
0
0
04/21/2009
Koichi Taki
0
0
04/21/2009
Yasuo Kageyama
0
0
04/21/2009
Mika Takahashi
0
0
04/21/2009
0
0
04/21/2009
Masahiro Kanno
0
0
04/21/2009
Hikaru Arai
0
0
04/21/2009
Seiji Arihara
0
0
04/21/2009
Youn Sun-Kyu
0
0
04/21/2009
Kuniyoshi Hino
0
0
04/21/2009
Kanichi Kurita Male
0
0
10/06/2010
Mineo Maeda
0
0
04/21/2009
Naoki Sosaka
0
0
04/21/2009
Takafumi Hoshikawa
0
0
04/21/2009
Aritsune Toyoda
0
0
04/21/2009
Kei Ogura
0
0
04/21/2009
Ka-tsushige Hirata
0
0
04/21/2009
Yuji Kamizaki
0
0
04/21/2009
Satoshi Horiuchi
0
0
04/21/2009
Mi-tsue Ito
0
0
04/21/2009
Keisuke Morishita
0
0
04/21/2009
Masakazu Iijima
0
0
04/21/2009
Kimiharu Ono
0
0
04/21/2009
Nobuhiro Okasako
0
0
04/21/2009
Yoshiko Kamimura
0
0
04/21/2009
Katsuyuki Ono
0
0
04/21/2009
Tamao Kunihiro
0
0
04/21/2009
Teppei Sato
0
0
04/21/2009
Takashi Namiki
0
0
04/21/2009
Sobei Amako
0
0
04/21/2009
Toshiaki Kawamura
0
0
04/21/2009
Tomomi Kyoda
0
0
04/21/2009
Sumiko Hayashi
0
0
04/21/2009
Mitsuo Hikabe
0
0
04/21/2009
Fusahito Nagaki
0
0
04/21/2009
Takako Omomori
0
0
04/21/2009
Masaaki Sugatani
0
0
04/21/2009
Mario Yaguchi
0
0
04/21/2009
Rokurota Makabe
0
0
04/21/2009
Jiro Tsujino
0
0
04/21/2009
Yukinobu Komori
0
0
04/21/2009
Tony Pope Male
0
0
12/28/2011
Tadakazu Iguchi
0
0
04/21/2009
Takeshi Hirota
0
0
04/21/2009
Yoshiaki Ka-wajiri
0
0
04/21/2009
Masuji Kinoue
0
0
04/21/2009
Keisuke Kinoshita
0
0
04/21/2009
Ichiro Yamamura
0
0
04/21/2009
Takashi Hayakawa
0
0
04/21/2009
Hidekazu Shimamura
0
0
04/21/2009
Nobuyuki Kondo
0
0
04/21/2009
Shima Namie
0
0
04/21/2009
Hisashi Mitsui
0
0
04/21/2009
Mayumi Hiroda
0
0
04/21/2009
Hiroko Seino
0
0
04/21/2009
Hiroyuki Sasaki
0
0
04/21/2009
Noboru Yumejima
0
0
04/21/2009
Yuji Mukoyama
0
0
04/21/2009
Nozomu Aoki
0
0
04/21/2009
Masahiko Sato
0
0
04/21/2009
Noriko Nishimiya
0
0
04/21/2009
Michinori Nishino
0
0
04/21/2009
Ka-tsuhisa Yamada
0
0
04/21/2009
Yoshio Kuroda
0
0
04/21/2009
Yasuyuki Moto
0
0
04/21/2009
Shizuko Sumeoka
0
0
04/21/2009
Satomi Nakamura
0
0
04/21/2009
Tsuneo Mamiya
0
0
04/21/2009
Wataru Amano
0
0
04/21/2009
Kaname Sekiguchi
0
0
04/21/2009
Akira Suzuki
0
0
11/06/2012
Kazuo Kobayashi
0
0
04/21/2009
Tsutomu Kojima
0
0
04/21/2009
Chitose Mizuno
0
0
04/21/2009
Masa-ka-zu Iijima
0
0
04/21/2009
Kaworu Hirata
0
0
04/21/2009
Tomoyuki Miyata
0
0
04/21/2009
Atsuo Kurisawa
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel