List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Mahiko Nishiyama
0
0
04/21/2009
Keuk Sun-Jeon
0
0
04/21/2009
Ei Onagi
0
0
04/21/2009
Hiroshi Kashiwabara
0
0
12/28/2011
Sunao Shiomi
0
0
04/21/2009
Simon Akira
0
0
04/21/2009
Kazuhiko Sumizawa
0
0
04/21/2009
Joe Ochman Male
0
0
05/16/2011
Hideo Watanabe Male
0
0
04/27/2011
Hiroko Minamimoto
0
0
04/21/2009
Yumi Manosono
0
0
04/21/2009
Takahashi Osumi
0
0
04/21/2009
Roku Iwata
0
0
04/21/2009
Shin Iwashina
0
0
04/21/2009
Hiroki Mizugami
0
0
04/21/2009
Miko Shima
0
0
04/21/2009
Yoji Takatsuki
0
0
04/21/2009
Hiromi Muranaka
0
0
04/21/2009
Takayuki Kase
0
0
04/21/2009
Jiro Oiwa
0
0
04/21/2009
Bruce Boxleitner Male
0
0
06/10/2012
Takeshi Koizumi
0
0
04/21/2009
Kazuo Koma-tsubara
0
0
04/21/2009
Osamu Otake
0
0
04/21/2009
Kei Onoki
0
0
04/21/2009
Midori Okuda
0
0
04/21/2009
Shinji Seya
0
0
04/21/2009
Christopher Franke
0
0
04/21/2009
Motokazu Murakami
0
0
04/21/2009
Shinei Doga
0
0
04/21/2009
Yoshitake Suzuki
0
0
04/21/2009
Yuichiro Yano
0
0
04/21/2009
Haruo Matsushita
0
0
04/21/2009
Yoshio Okamoto
0
0
04/21/2009
Mitsu-hiro Yoneda
0
0
04/21/2009
Jiro Tsunoda
0
0
04/21/2009
Masa Watanabe
0
0
04/21/2009
Kisei Cho
0
0
04/21/2009
Koichi Morita
0
0
04/21/2009
Biichi Satou Male
0
0
01/23/2011
Takahiro Tomoyasu
0
0
04/21/2009
Mayuko Takakura
0
0
04/21/2009
Teruhiko Sato
0
0
04/21/2009
Yasunari Maeda
0
0
04/21/2009
Koichi Ishiguro
0
0
04/21/2009
Takayoshi Suzuki
0
0
04/21/2009
Asami Yoshida Female
0
0
04/27/2013
Shinji Mizushima
0
0
04/21/2009
Yoshiki Shibata
0
0
04/21/2009
Narumi Kakinouchi
0
1
02/16/2013
Sadao Suzuki
0
0
04/21/2009
Hiroaki Kaneyama
0
0
04/21/2009
Kazuhiro Mori
0
0
04/21/2009
Akinobu Hane
0
0
04/21/2009
Sadaharu Nakamura
0
0
04/21/2009
Takashi Waguri
0
0
04/21/2009
Ya-sei Kobayashi
0
0
04/21/2009
Yoshiyuki Kato
0
0
04/21/2009
Toshimitsu Takeuchi
0
0
04/21/2009
Yuzuru Fujimoto Male
0
0
12/15/2010
Ryo Kanda
0
0
04/21/2009
Masakazu Yasumura
0
0
04/21/2009
Yamaguchi Shouhei Male
0
0
05/31/2012
Toshiyuki Machida
0
0
04/21/2009
Sho Tokimura
0
0
04/21/2009
Makio Matsushita
0
0
04/21/2009
Shuichi Miya-shita
0
0
04/21/2009
Hajime Ishigaki
0
0
04/21/2009
Fumio Ikeno
0
0
04/21/2009
Jiro Iwata
0
0
04/21/2009
Toshio Oka-zawa
0
0
04/21/2009
Haruhiko Kaido
0
0
04/21/2009
Yuji Fukawa
0
0
04/21/2009
Ryochi Yagi
0
0
04/21/2009
Kakiko Kakitsubata
0
0
04/21/2009
Yuji Hashimoto
0
0
04/21/2009
Mitsuru Sugiyama
0
0
04/21/2009
Robert Sherman
0
0
04/21/2009
Tsukasa Tannai
0
0
04/21/2009
TAKEO MIRATSU
0
0
12/04/2011
Masateru Tsuruoka
0
0
04/21/2009
Toru Nobuto
0
0
04/21/2009
Yoshiyuki Kishi
0
0
04/21/2009
Shigenori Yamauchi
0
0
04/21/2009
Keiji Michiyoshi
0
0
04/21/2009
Katsunori Ishida
0
0
04/21/2009
Kazuyuki Sakai
0
0
04/21/2009
Hiroshi Terajima
0
0
04/21/2009
Noboru Takano
0
0
04/21/2009
Cedric Hervert
0
0
04/21/2009
Koji Ueno
0
0
04/21/2009
Hiroki Ishikawa
0
0
04/21/2009
Nobuyuki Kishi
0
0
04/21/2009
Shoji Tajima
0
0
04/21/2009
Naoko Kuzumi
0
0
04/21/2009
Nanaba Sakai
0
0
04/21/2009
Hideo Okazaki
0
0
04/21/2009
Yumi Tamano
0
0
04/21/2009
Murase Ayumu Male
0
0
05/31/2012
Toshihide Takeuchi
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel