List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Ellen Kennedy Female
0
0
09/23/2012
Masami Yoshikawa
0
0
04/21/2009
Bob Sakuma
0
0
04/21/2009
Brenda Crichlow Female
0
0
01/29/2012
Osamu Motohara
0
0
04/21/2009
Takeo Kasai
0
0
04/21/2009
Tetsuya Nakamura
0
0
04/21/2009
Masamitsu Sasaki
0
0
04/21/2009
Shigeru Yanagigawa
0
0
04/21/2009
Tao Min
0
0
04/21/2009
Matsuri Okada
0
0
04/21/2009
Ichiro Hattori
0
0
04/21/2009
Isao Oji
0
0
04/21/2009
Satoru Kojima
0
0
04/21/2009
Anna Sui
0
0
04/21/2009
Yomiuri
0
0
04/21/2009
Takahiro Fujii
0
0
04/21/2009
Hiroshi Wagatsuma
0
0
04/21/2009
Takeyuki Yokoyama
0
0
04/21/2009
Seiichi Yamamoto
0
0
04/21/2009
Noriyasu Uematsu
0
0
04/21/2009
Masakazu Abe
0
0
04/21/2009
Bradley Campbell Male
0
0
12/22/2010
Nobuyuki Shimizu
0
0
04/21/2009
Hiroshi Kaizuka
0
0
04/21/2009
Takefumi Goda
0
0
04/21/2009
Kazuhiko Soma
0
0
04/21/2009
Tomomitsu Matsukawa
0
0
04/21/2009
Yoshihisa Tagami
0
0
04/21/2009
Takeyuki Takeya
0
0
04/21/2009
Saiko Kumasen
0
0
04/21/2009
Tsutomu Ono
0
0
04/21/2009
Bimoth
0
0
04/21/2009
Shunsuke Shinohara
0
0
04/21/2009
Yumi Tada
0
0
04/21/2009
Masakazu Iguchi
0
0
04/21/2009
Mandy Moore Female
0
0
06/10/2012
Saburo Takada
0
0
04/21/2009
Asao Takahashi
0
0
04/21/2009
Hiroshi Koga
0
0
04/21/2009
Riichiro Manabe
0
0
04/21/2009
Yoshinobu Hiraiwa
0
0
04/21/2009
Takako Ishiguro
0
0
04/21/2009
Nittoku Inoue
0
0
04/21/2009
Tatsuo Nagamatsu
0
0
04/21/2009
Takehiko Maeda
0
0
04/21/2009
Makoto Sakurai
0
0
04/21/2009
Hiroaki Ogami
0
0
04/21/2009
Morihisa Yamamoto
0
0
04/21/2009
Ken Raibi
0
0
04/21/2009
Hideki Hayashi
0
0
04/21/2009
Hajime Hazama
0
0
04/21/2009
Seitsu-ki
0
0
04/21/2009
Masatoshi Kobayashi
0
0
04/21/2009
Hironobu Saito
0
0
04/21/2009
Kasumi Oka
0
0
04/21/2009
Shingo Asano
0
0
04/21/2009
Hideji Ishimoto
0
0
04/21/2009
Tomoko Ishizuka
0
0
04/21/2009
Miho Maruo
0
0
04/21/2009
Kazuya Kose
0
0
04/21/2009
Seiji Tanda
0
0
04/21/2009
Eiji Hirayama
0
0
04/21/2009
Minoru Maruo
0
0
04/21/2009
Noriko Akiho
0
0
04/21/2009
Masanori Sasaroku
0
0
04/21/2009
Kenichi Koya
0
0
04/21/2009
Daikichiro Kusube
0
0
04/21/2009
Fumihito Imamura
0
0
04/21/2009
Akane Yamada
0
0
04/21/2009
Eiko Kera
0
0
04/21/2009
Mitsuru Kotani
0
0
04/21/2009
Akihito Kato
0
0
04/21/2009
Keiichi Makino
0
0
04/21/2009
Tricia Helfer Female
0
0
06/10/2012
Kennosuke Tokuda
0
0
04/21/2009
Motomu Sakamoto
0
0
04/21/2009
Keiko Tanba
0
0
04/21/2009
Tohru Sawaki
0
0
04/21/2009
Himiko Nakao
0
0
04/21/2009
Raita Okura
0
0
04/21/2009
Nobuhiro Ando
0
0
04/21/2009
Hiroaki Yoshino
0
0
04/21/2009
Junji Tada
0
0
04/21/2009
Ran Misumi
0
0
04/21/2009
Ryutaro Hirai
0
0
04/21/2009
Norio Hirayama
0
0
04/21/2009
Shingo Kobayashi
0
0
04/21/2009
Takashi Taka
0
0
04/21/2009
Masaaki Hirao
0
0
04/21/2009
Masahiro Sasaki
0
0
08/09/2011
Kazuo Saito
0
0
04/21/2009
Meruhen
0
0
04/21/2009
Miyuki Kitagawa
0
0
04/21/2009
Akira Hio
0
0
04/21/2009
Yoshiko Ohashi
0
0
04/21/2009
Hideki Arai
0
0
04/21/2009
Akinori Matsumoto
0
0
04/21/2009
Susumu Yukita
0
0
04/21/2009
Mahiko Nishiyama
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel