List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Naoya Tanaka
0
0
05/31/2012
Jason Thompson
0
1
05/17/2011
Masahiko Sekino
0
0
04/21/2009
Sanpei Sato
0
0
04/21/2009
Ta-tsumi Yano
0
0
04/21/2009
Takeshi Takahashi
0
0
04/21/2009
Minoru Furuya
0
0
04/21/2009
Yuichi Wada
0
0
04/21/2009
Hisa-yoshi Kato
0
0
04/21/2009
To-yoo Ashida
0
0
04/21/2009
Akiko Shimomoto
0
0
04/21/2009
Tatsunori Nakamura
0
0
04/21/2009
Shizue Taka-nishi
0
0
04/21/2009
Koichiro Kamiyama
0
0
04/21/2009
Saburo Omiya
0
0
04/21/2009
Noriaki Yamanaka
0
0
04/21/2009
Shoichiro Kamjio
0
0
04/21/2009
Ken Baba
0
0
04/21/2009
Yumiko Hirosawa
0
0
04/21/2009
Dan Odawara
0
0
04/21/2009
Tsuchiaki Noma
0
0
04/21/2009
Yoshio Okochi
0
0
04/21/2009
Yuichi Misuzawa
0
0
04/21/2009
Teru Moriboshi
0
0
04/21/2009
Kurige Katsura
0
0
04/21/2009
Shiho Takeuchi
0
0
04/21/2009
Satoshi Fukumoto
0
0
04/21/2009
Japan Vistec
0
0
04/21/2009
Genichi Murakami
0
0
04/21/2009
Tadashi Maeda
0
0
04/21/2009
Shota Fujimura
0
0
04/21/2009
Koji Yanagise
0
0
04/21/2009
Takahiro Miki
0
0
04/21/2009
Shinji Koike
0
0
04/21/2009
Takamitsu Kondo
0
0
04/21/2009
Rin Futomaru
0
0
04/21/2009
Shinichi Kyoda
0
0
04/21/2009
Nobuhiko Kajiwara
0
0
04/21/2009
Norio Kaneko
0
0
04/21/2009
Neotropic
0
0
04/21/2009
Masahiro Yamada
0
0
04/21/2009
Kyan Marie
0
0
04/21/2009
Yohei Miyahara
0
0
04/21/2009
Picol Aibu
0
0
04/21/2009
Masa-mitsu Kudo
0
0
04/21/2009
Kentaro Mizuno
0
0
04/21/2009
Ta-tsu-noko
0
0
04/21/2009
Takuro Shinbo
0
0
04/21/2009
Tomoyasu Okubo
0
0
04/21/2009
Mutsumi Sanjo
0
0
04/21/2009
Akihiko Takahashi
0
0
04/21/2009
Yoshio Takao
0
0
04/21/2009
Tomohiko Kawahara
0
0
04/21/2009
Makio Hara
0
0
04/21/2009
Kenichi Hamazaki
0
0
04/21/2009
Ayako Kurata
0
0
04/21/2009
Osamu Komori
0
0
04/21/2009
Eiji Takano
0
0
04/21/2009
Shinichi Matsuoka
0
0
04/21/2009
Tadao Kubota
0
0
04/21/2009
Kozo Koizumi
0
0
04/21/2009
Toshio Takahashi
0
0
04/21/2009
Akira Hatta
0
0
04/21/2009
Shuichi Miyashita
0
0
04/21/2009
Hideo Maeda
0
0
04/21/2009
Katsuhiko Yamazaki
0
0
04/21/2009
Hirokazu Takahashi
0
0
04/21/2009
Nobuo Koyama
0
0
04/21/2009
Satoshi Yoshimoto
0
0
04/21/2009
Kazuo Makida
0
0
04/21/2009
Heihachi Tanaka
0
0
04/21/2009
Tsu-guhoshi Kobayashi
0
0
04/21/2009
Yuichi Ito
0
0
04/21/2009
Akehiro Omori
0
0
04/21/2009
Yukien Hirogawa
0
0
04/21/2009
Kazumi Fukube
0
0
04/21/2009
Kensuke Ishikawa
0
0
04/21/2009
Taifu Kancho
0
0
04/21/2009
Katsumi Arima
0
0
04/21/2009
Bill Farmer Male
0
0
10/03/2011
Kazuya Koshibe
0
0
04/21/2009
Mineo Fujita
0
0
04/21/2009
Jiro Tsuno
0
0
04/21/2009
Toshio Kadota
0
0
04/21/2009
Shunji Oga
0
0
04/21/2009
Takayuki Kanda
0
0
04/21/2009
Kaori Nakase
0
0
04/21/2009
Takuya Mizutani
0
0
04/21/2009
Yonehiko Watanabe
0
0
04/21/2009
Joji Shimura
0
0
04/21/2009
Ikuro Fujiwara
0
0
04/21/2009
Ta-tsuo Kitahara
0
0
04/21/2009
Mikoshiro Nagi
0
0
04/21/2009
Satoshi Osawa
0
0
04/21/2009
Indori-Koya
0
0
04/21/2009
Akira Yamazaki
0
0
04/21/2009
Ko Nanbu
0
0
04/21/2009
Kazunori Ikegami
0
0
04/21/2009
Keishiro Kimura
0
0
04/21/2009
Masayuki Onji
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel