List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Tatsu-hiro Nagaki
0
0
04/21/2009
Takeshi Suzuki
0
0
04/21/2009
George Akiyama
0
0
04/21/2009
Hideaki Sakamoto
0
0
04/21/2009
Masami Kigurashi
0
0
04/21/2009
Hiroshi Mori
0
0
04/21/2009
Yokinori Hotani
0
0
04/21/2009
Heitaro Manabe
0
0
04/21/2009
Nahomi Miyata
0
0
04/21/2009
Hideki Kazushima
0
0
04/21/2009
Yoshinori Nakamura
0
0
04/21/2009
Atsumi Komura
0
0
04/21/2009
Yoshimoto Hizawa
0
0
04/21/2009
Harumi Ibe
0
0
04/21/2009
Kuniaki Oshikawa
0
0
04/21/2009
Tomofumi Nobe
0
0
04/21/2009
Hideki Kaki-numa
0
0
04/21/2009
Izumi Kobaya-shi
0
0
04/21/2009
Tetsu Koga
0
0
04/21/2009
Masako Sato
0
0
04/21/2009
Tadashi Kinoshita
0
0
04/21/2009
Satoshi Tozuka
0
0
04/21/2009
Yoshiyuki Okuno
0
0
04/21/2009
Ryoko Shinohara Female
0
0
12/01/2012
Yasumasa Moriki
0
0
04/21/2009
Keiichi Matsuzaki
0
0
04/21/2009
Tatsuo Maeda
0
0
04/21/2009
Saburo Taki
0
0
04/21/2009
Katsuya Koda
0
0
04/21/2009
Fujihiko Hosono
0
0
04/21/2009
Nozomi Yoneshima Female
0
0
01/19/2012
Nekoda Nyan
0
0
04/21/2009
Takeshi Tamazawa
0
0
04/21/2009
Tetsuo Yasumi
0
0
04/21/2009
Kaori Izumiguchi
0
0
04/21/2009
Toho Video
0
0
04/21/2009
Yusho Okada
0
0
04/21/2009
Keisuke Mori
0
0
04/21/2009
Nobuyoshi Okabe
0
0
04/21/2009
Wataru Yahagi
0
0
04/21/2009
Katsunori Kosuga
0
0
04/21/2009
Keijiro Kimura
0
0
04/21/2009
Sanpei Ohara
0
0
04/21/2009
Soichiro Zen
0
0
04/21/2009
Keiyo Nagamori
0
0
04/21/2009
Mitsuo Sawazaki
0
0
04/21/2009
Satoshi Anakura
0
0
04/21/2009
Noriko Hara
0
0
04/21/2009
Masako Kato
0
0
04/21/2009
Namimi Sanjo
0
0
01/27/2014
Isao Tokoyushi
0
0
04/21/2009
Nekoshita Pong
0
0
04/21/2009
Tei Mabune
0
0
04/21/2009
Mayumi Ishigaki
0
0
04/21/2009
Tadao Yamazaki
0
0
04/21/2009
Toshiro Fujinami
0
0
04/21/2009
Naoya Tanaka
0
0
05/31/2012
Jason Thompson
0
1
05/17/2011
Masahiko Sekino
0
0
04/21/2009
Sanpei Sato
0
0
04/21/2009
Ta-tsumi Yano
0
0
04/21/2009
Takeshi Takahashi
0
0
04/21/2009
Minoru Furuya
0
0
04/21/2009
Yuichi Wada
0
0
04/21/2009
Hisa-yoshi Kato
0
0
04/21/2009
To-yoo Ashida
0
0
04/21/2009
Akiko Shimomoto
0
0
04/21/2009
Tatsunori Nakamura
0
0
04/21/2009
Shizue Taka-nishi
0
0
04/21/2009
Koichiro Kamiyama
0
0
04/21/2009
Saburo Omiya
0
0
04/21/2009
Noriaki Yamanaka
0
0
04/21/2009
Shoichiro Kamjio
0
0
04/21/2009
Ken Baba
0
0
04/21/2009
Yumiko Hirosawa
0
0
04/21/2009
Dan Odawara
0
0
04/21/2009
Tsuchiaki Noma
0
0
04/21/2009
Yoshio Okochi
0
0
04/21/2009
Yuichi Misuzawa
0
0
04/21/2009
Teru Moriboshi
0
0
04/21/2009
Kurige Katsura
0
0
04/21/2009
Shiho Takeuchi
0
0
04/21/2009
Satoshi Fukumoto
0
0
04/21/2009
Japan Vistec
0
0
04/21/2009
Genichi Murakami
0
0
04/21/2009
Tadashi Maeda
0
0
04/21/2009
Shota Fujimura
0
0
04/21/2009
Koji Yanagise
0
0
04/21/2009
Takahiro Miki
0
0
04/21/2009
Shinji Koike
0
0
04/21/2009
Takamitsu Kondo
0
0
04/21/2009
Rin Futomaru
0
0
04/21/2009
Shinichi Kyoda
0
0
04/21/2009
Nobuhiko Kajiwara
0
0
04/21/2009
Norio Kaneko
0
0
04/21/2009
Neotropic
0
0
04/21/2009
Masahiro Yamada
0
0
04/21/2009
Kyan Marie
0
0
04/21/2009
Yohei Miyahara
0
0
04/21/2009
Picol Aibu
0
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel