List of Anime and Manga Celbrities

Anime and Manga People and Celbrities
All # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Name Gender Episode Count Manga Count Last Edit
Shinji Miyazaki Male
258
0
04/07/2013
Shinji Ishihira Male
162
0
09/20/2013
Shoji Yonemura
92
0
11/09/2012
Shinichiro Watanabe Male
90
0
02/15/2014
Shinji Aramaki Male
76
0
12/26/2012
Sarah Wall Female
71
0
01/26/2014
Shukou Murase Male
58
0
07/23/2011
Shuhei Naruse Male
56
0
09/27/2012
Shinichi Inotsume Male
53
0
09/27/2012
Syun Matsuena Male
50
41
08/22/2014
Seiji Kishi Male
40
0
01/02/2013
Steven Foster
39
0
09/05/2011
Shinobu Ohtaka Female
38
31
01/13/2015
Shiro Hamaguchi Male
37
0
03/10/2013
Shichiro Kobayashi
37
0
12/16/2012
Seiko Nagaoka Male
33
0
09/10/2012
Shinobu Tagashira
30
0
01/03/2014
Shiro Sagisu Male
30
0
02/25/2013
Shoji Kawamori Male
29
0
06/16/2013
Shinji Kakijima Male
28
0
07/29/2012
Shinobu Yoshioka Male
27
0
09/06/2013
Si Min Lee
27
0
10/16/2011
Sayo Yamamoto Female
24
0
01/21/2014
Shuusuke Amagi Male
24
12
10/16/2013
Sukehiro Tomita
22
0
08/16/2011
Shouko Nakamura
21
0
11/30/2012
Shin Itagaki
21
0
08/08/2011
S.E.N.S.
21
0
08/31/2012
Sora Amamiya Female
20
0
12/15/2014
Seiji Mizushima
20
0
12/02/2014
Stan Lee Male
19
10
05/07/2013
Satoru Nishizono
18
0
10/16/2011
Sunao Katabuchi Male
18
0
07/05/2013
Shinichi Kimura Male
17
18
07/30/2014
Shinichi Watanabe Male
17
0
08/08/2011
Satoshi Kadowaki
17
0
02/13/2012
Shingo Natsume Male
16
0
02/15/2014
Shigeto Koyama Male
16
0
04/12/2010
Satoru Nakamura
15
0
11/06/2011
Stanislas Brunet
14
0
07/09/2011
Satoru Kosaki Male
14
0
08/21/2013
Seiji Okuda
14
0
08/31/2012
Shinji Takamatsu
14
0
10/16/2012
Sho Aikawa Male
13
0
07/16/2011
Sora Inoue Male
13
0
06/14/2010
Shingo Yamashita Male
13
0
10/21/2012
Shigeru Yanagawa
13
0
07/30/2011
Satoshi Wagahara
13
8
09/23/2014
Stephanie Sheh Female
13
0
10/22/2012
Shin Yoshida
12
21
01/26/2015
Shigeo Akahori
12
0
04/21/2009
Shōji Sato Male
12
31
02/22/2014
Supercell
11
0
03/31/2014
Satoko Morikawa
11
0
04/21/2009
Shigeru Morita Male
11
0
08/12/2012
Shotaro Suga Male
10
0
10/21/2012
Satoshi Kon Male
10
0
11/02/2014
Seishi Minakami
10
0
02/17/2012
Sadayuki Murai
10
0
02/17/2012
Shungiku Nakamura
10
0
01/28/2010
Stephen Davis Male
9
0
02/08/2012
Sou Sagara
9
4
06/14/2013
Shozo Uehara
8
0
04/21/2009
Shigehito Takayanagi Male
8
0
12/16/2012
Shigeyuki Suga
8
0
02/15/2012
Satoru Kuwabara Male
8
0
09/14/2012
Shoichi Masuo
8
0
10/24/2012
Susumu Takaku Male
7
0
11/14/2011
SID
7
0
11/26/2013
Shinji Ushiro
7
0
02/20/2013
Shogo Kawamoto
7
0
04/21/2009
Shigeru Ueda Male
7
0
02/23/2012
Shigeyasu Yamauchi Male
7
0
12/30/2013
Shinji Ishihara Male
7
0
12/05/2012
Shigeru Omachi
7
0
01/18/2012
Shunsuke Kikuchi Male
6
0
03/03/2013
Shigeru Morikawa
6
0
06/11/2012
Shinji Itadaki Male
6
0
10/02/2011
Shinichiro Kimura
6
0
01/06/2012
Shin Matsuo
6
0
09/13/2012
Shinkichi Mitsumune
6
0
05/17/2013
Shotaro Ishinomori Male
6
4
04/13/2013
Shinzo Fujita
6
0
01/13/2012
Satoshi Kuwahara Male
6
0
06/21/2012
Shigenori Soejima Male
5
0
12/15/2011
Soichi Masui Male
5
0
10/28/2009
Shinji Ochi
5
0
04/21/2009
Satoshi Dezaki
5
0
06/22/2012
Shinichiro Minami
5
0
12/21/2011
Shigeyuki Miya
5
0
01/30/2013
Susumu Hirasawa Male
5
0
02/28/2012
Susumu Nishizawa Male
5
0
11/03/2012
Shinji Shimizu
5
0
04/21/2009
Shoji Meguro
5
0
12/15/2011
Shinsuke Terasawa
5
0
08/31/2012
Shinji Otsuka
4
0
04/21/2009
Sakura Kinoshita Female
4
12
06/14/2014
Shin Oonuma Male
4
0
06/08/2013
Satoshi Shishido Male
4
0
09/14/2012
Satoshi Nishimura
4
0
04/21/2009
Mandatory Network

Submissions can take several hours to be approved.

Save ChangesCancel